POL-LENA JK 2%

POL-LENA JK 2%

45.00 

Pol-lena JK to płyn przeznaczony do sporządzania roztworów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni, sprzętu oraz środków transportu (koniowozy, przyczepy).

Uwaga! Jeżeli produkt nie jest w danym momencie dostępny w naszym magazynie to czas oczekiwania na jego sprowadzenie może wynieść od 3 do 7 dni.

1 w magazynie (może być zamówiony)

000

Pol-lena JK to płyn przeznaczony do sporządzania roztworów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni, sprzętu oraz środków transportu (koniowozy, przyczepy)

Preparat może być wykorzystywany do mycia elementów, przedmiotów i powierzchni wykonanych ze stali chromoniklowych lub aluminium, a także z tworzyw sztucznych, czy gumy.

Preparat jest bezpieczny, nie jest szkodliwy dla zwierząt.

Pol-lena wykazuje szeroki zakres działania bakteriobójczego, a także grzybobójczego!

Skład preparatu: Jod 2%

Jak odpowiednio stosować preparat:

W celu odkażenia pomieszczeń, w których na co dzień przebywają zwierzęta zalecane jest usunięcie raz w tygodniu całej ściółki oraz nawozu i mechaniczne oczyszczenie oraz umyciu pomieszczeń wodą. Następnie wilgotne jeszcze powierzchnie (ściany, podłogi, okna, otwory wentylacyjne) należy spryskać uprzednio przygotowanym 0,3% roztworem wodnym Polleny w ilości około 200ml na każdy metr kwadratowy powierzchni. W przypadku powierzchni trudnych do odkażania – np. powierzchni porowatych i drewnianych dawkę należy zwiększyć do około 500m/m2.

Pol-lenę można wykorzystywać także do dezynfekcji żłobów, poideł, wózków paszowych, czy innych pojemników na paszę oraz samej paszarni. W tym celu należy raz w tygodniu mechanicznie oczyścić powierzchnie, które planujemy odkazić. Następnie zmyć 3% roztworem preparatu i pozostawić na 20-30 minut. Po upływie pół godziny powierzchnie należy spłukać bieżącą wodą.

W przypadku dezynfekcji środków transportu zwierząt, takich jak przyczepy lub koniowozy,  po uprzednim oczyszczeniu mechanicznym i powierzchni spłukaniu wodą, należy następnie spryskać je 3% roztworem preparatu w ilości 500 ml na każdy metr kwadratowy powierzchni.

Przygotowywanie odpowiednich roztworów:

*Roztór 0,3% – 3g preparatu (będzie to w przybliżeniu 1 łyżeczka do herbaty) na 1 litr wody.

*Roztwór 3%: 30g preparatu (czyli 5 średnich łyżek stołowych preparatu) na 1 litr wody.

Podczas sporządzania roztworów należy pamiętać, że temperatura użytej wody nie może przekraczać 35°C – 40°C, a roztwory wodne o odpowiednim stężeniu należy przygotowywać bezpośrednio przed planowanym użyciem.

Warunki przechowywania: preparat należy przechowywać w temperaturze 15-25°C. Zalecamy przechowywanie go w miejscach bezwzględnie suchych oraz ciemnych, aby chronić produkt przed światłem. Trwałość produktu to 2 lata.

Uwaga: Preparat posiada naturalną ciemno brunatną barwę. Zmiana barwy preparatu i ewentualne wyraźne przejaśnienie barwy preparatu wskazuje na utratę właściwości bakteriobójczych.

Ostrzeżenia: Stosując preparat, zwłaszcza przed rozcieńczeniem należy zachować ostrożność. Nie wolno dopuszczać do kontaktu nierozcieńczonego preparatu  z gołą skórą lub oczami! Preparatu nie wolno spożywać, ani dopuszczać do jego kontaktu z żywnością. W przypadkach gdy doszło do kontaktu nierozcieńczonego płynu z gołą skórą lub oczami miejsce to należy szybko zmyć dużą ilością czystej wody. W przypadku kontaktu preparatu z oczami wskazane jest aby po dokładnym przemyciu zwrócić się o pomoc lekarską. Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! W nierozcieńczonej postaci Pol-lena działa drażniąco na oczy i skórę! W przypadku połknięcia usta należy dokładnie wypłukać wodą, pamiętając jednak aby nigdy nie stosować tej metody u osób nieprzytomnych.

Opakowanie zawiera 1 litr preparatu

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

 

Dodatkowe informacje

Waga 2 kg

Recenzje(0)

Recenzje

Napisz recenzję

Pierwsza strona “POL-LENA JK 2%”